Search Results

Refine Results
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
  online resource
  by Nakamura, Minoru, Nishida, Nao, Kawashima, Minae, Aiba, Yoshihiro, Tanaka, Atsushi, Yasunami, Michio, Nakamura, Hitomi, Komori, Atsumasai, Nakamuta, Makoto, Zeniya, Mikio, Hashimoto, Etsuko, Ohira, Hiromasa, Yamamoto, Kazuhide, Onji, Morikazu, Kaneko, Shuichi, Honda, Masao, Yamagiwa, Satoshi, Nakao, Kazuhiko, Ichida, Takafumi, Takikawa, Hajime, Seike, Masataka, Umemura, Takeji, Ueno, Yoshiyuki, Sakisaka, Shotaro, Kikuchi, Kentaro, Ebinuma, Hirotoshi, Yamashiki, Noriyo, Tamura, Sumito, Sugawara, Yasuhiko, Mori, Akira, Yagi, Shintaro, Shirabe, Ken, Taketomi, Akinobu, Arai, Kuniaki, Monoe, Kyoko, Ichikawa, Tatsuki, Taniai, Makiko, Miyake, Yasuhiro, Kumagi, Teru, Abe, Masanori, Yoshizawa, Kaname, Joshita, Satoru, Shimoda, Shinji, Honda, Koichi, Takahashi, Hiroki, Hirano, Katsuji, Takeyama, Yasuaki, Harada, Kenichi, Migita, Kiyoshi, Ito, Masahiro, Yatsuhashi, Hiroshi, Fukushima, Nobuyoshi, Ota, Hajime, Komatsu, Tatsuji, Saoshiro, Takeo, Ishida, Jinya, Kouno, Hirotsugu, Kouno, Hirotaka, Yagura, Michiyasu, Kobayashi, Masakazu, Muro, Toyokichi, Masaki, Naohiko, Hirata, Keiichi, Watanabe, Yukio, Nakamura, Yoko, Shimada, Masaaki, Hirashima, Noboru, Komeda, Toshiki, Sugi, Kazuhiro, Koga, Michiaki, Ario, Keisuke, Takesaki, Eiichi, Maehara, Yoshihiko, Uemoto, Shinji, Kokudo, Norihiro, Tsubouchi, Hirohito, Mizokami, Masashi, Nakanuma, Yasuni, Tokunaga, Katsushi, Ishibashi, Hiromi
  Published in The American Journal of Human Genetics (2012)
  Get additional information online
  E-Article
 18. 18
  online resource
  by Kawashima, Minae, Hitomi, Yuki, Aiba, Yoshihiro, Nishida, Nao, Kojima, Kaname, Kawai, Yosuke, Nakamura, Hitomi, Tanaka, Atsushi, Zeniya, Mikio, Hashimoto, Etsuko, Ohira, Hiromasa, Yamamoto, Kazuhide, Abe, Masanori, Nakao, Kazuhiko, Yamagiwa, Satoshi, Kaneko, Shuichi, Honda, Masao, Umemura, Takeji, Ichida, Takafumi, Seike, Masataka, Sakisaka, Shotaro, Harada, Masaru, Yokosuka, Osamu, Ueno, Yoshiyuki, Senju, Michio, Kanda, Tatsuo, Shibata, Hidetaka, Himoto, Takashi, Murata, Kazumoto, Miyake, Yasuhiro, Ebinuma, Hirotoshi, Taniai, Makiko, Joshita, Satoru, Nikami, Toshiki, Ota, Hajime, Kouno, Hiroshi, Kouno, Hirotaka, Nakamuta, Makoto, Fukushima, Nobuyoshi, Kohjima, Motoyuki, Komatsu, Tatsuji, Komeda, Toshiki, Ohara, Yukio, Muro, Toyokichi, Yamashita, Tsutomu, Yoshizawa, Kaname, Nakamura, Yoko, Shimada, Masaaki, Hirashima, Noboru, Sugi, Kazuhiro, Ario, Keisuke, Takesaki, Eiichi, Naganuma, Atsushi, Mano, Hiroshi, Yamashita, Haruhiro, Matsushita, Kouki, Yamauchi, Kazuhiko, Makita, Fujio, Nishimura, Hideo, Furuta, Kiyoshi, Takahashi, Naohiro, Kikuchi, Masahiro, Masaki, Naohiko, Tanaka, Tomohiro, Tamura, Sumito, Mori, Akira, Yagi, Shintaro, Shirabe, Ken, Komori, Atsumasa, Migita, Kiyoshi, Ito, Masahiro, Nagaoka, Shinya, Abiru, Seigo, Yatsuhashi, Hiroshi, Yasunami, Michio, Shimoda, Shinji, Harada, Kenichi, Egawa, Hiroto, Maehara, Yoshihiko, Uemoto, Shinji, Kokudo, Norihiro, Takikawa, Hajime, Ishibashi, Hiromi, Chayama, Kazuaki, Mizokami, Masashi, Nagasaki, Masao, Tokunaga, Katsushi, Nakamura, Minoru
  Published in Human Molecular Genetics (2017)
  Get additional information online
  E-Article