Materialy po archeologii i istorii antičnogo i srednevekovogo Kryma : Archeologija, istorija, numizmatika, sfragistika i ėpigrafika = Materials in archaeology and history of ancient and medieval Crimea : archaeology, history, numismatics, sigillography and epigraphy / Institut istorii i političeskich nauk Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta; Filial MGU im. M.V. Lomonosova v g. Sevastopole; Nižnevartovskij gosudarstvennyj universitet. — Sevastopolʹ : Nižnevartovskij gosudarstvennyj universitet, [2008-2018]. — Online-Ressource.
Herausgebendes Organ vypusk 1-[?]: Tjumenskij gosudarstvennyj universitet, Institut istorii i političeskich nauk Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta; Filial MGU im. M.V. Lomonosova v g. SevastopoleGesehen am 27.08.2020.

Bibliothek Regalstandort Barcode Literaturabteilung Status
ElectronicJournal

https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Record/0-828163979
(Datum: 29.09.2020)