Further processing options
online resource

CD63 + Cancer‐Associated Fibroblasts Confer Tamoxifen Resistance to Breast C...

Bibliographic Details
Journal Title: Advanced Science
Authors and Corporations: Gao, Yuan, Li, Xiaoju, Zeng, Cheng, Liu, Chenlin, Hao, Qiang, Li, Weina, Zhang, Kuo, Zhang, Wangqian, Wang, Shuning, Zhao, Huadong, Fan, Dong, Li, Meng, Zhang, Yingqi, Zhang, Wei, Zhang, Cun
In: Advanced Science, 7, 2020, 21, p. 2002518
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Wiley
Subjects: