Further processing options
online resource

ChemInform Abstract: Rhodium(III)-Catalyzed ortho C-H Heteroarylation of (Hetero)aromatic Carboxylic...

Bibliographic Details
Journal Title: ChemInform
Authors and Corporations: Qin, Xurong, Li, Xiaoyu, Huang, Quan, Liu, Hu, Wu, Di, Guo, Qiang, Lan, Jingbo, Wang, Ruilin, You, Jingsong
In: ChemInform, 46, 2015, 42, p. no-no
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Wiley