Further processing options
online resource

UXT is a novel regulatory factor of regulatory T cells associate...

Bibliographic Details
Journal Title: European Journal of Immunology
Authors and Corporations: Li, Weina, Wang, Lili, Jiang, Changli, Li, Hong, Zhang, Kuo, Xu, Yujin, Hao, Qiang, Li, Meng, Xue, Xiaochang, Qin, Xin, Zhang, Cun, Wang, Huixuan, Zhang, Wei, Zhang, Yingqi
In: European Journal of Immunology, 44, 2014, 2, p. 533-544
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Wiley
Subjects: