Further processing options
online resource

FOXP3 suppresses breast cancer metastasis through downregulation of CD44 : FOXP3 Inhibits Breast Can...

Bibliographic Details
Journal Title: International Journal of Cancer
Authors and Corporations: Zhang, Cun, Xu, Yujin, Hao, Qiang, Wang, Shuning, Li, Hong, Li, Jialin, Gao, Yuan, Li, Meng, Li, Weina, Xue, Xiaochang, Wu, Shouzhen, Zhang, Yingqi, Zhang, Wei
In: International Journal of Cancer, 137, 2015, 6, p. 1279-1290
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Wiley
Subjects: