Further processing options
online resource

d‐amino acid modification protectsN‐Acetyl‐seryl‐aspartyl‐lysyl‐proline from physiological hydroxyla...

Bibliographic Details
Journal Title: IUBMB Life
Authors and Corporations: Zhang, Xutao, Zhou, Jiming, Zhu, Yichao, He, Lei, Pang, Zhijun, Wang, Zhaowei, Xu, Chuanyang, Zhang, Cun, Hao, Qiang, Li, Weina, Zhang, Wei, Zhang, Yingqi, Li, Meng
In: IUBMB Life, 71, 2019, 9, p. 1302-1312
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Wiley
Subjects: