Further processing options
online resource

A long‐acting isomer of Ac‐SDKP attenuates pulmonary fibrosis through...

Bibliographic Details
Journal Title: IUBMB Life
Authors and Corporations: Qiu, Yueyuan, Wang, Zhaowei, Zhang, Xutao, Huang, Ping, Zhang, Wangqian, Zhang, Kuo, Wang, Shuning, He, Lei, Guo, Yanhai, Xiang, An, Zhang, Cun, Hao, Qiang, Li, Meng, Li, Weina, Zhang, Yingqi
In: IUBMB Life, 72, 2020, 12, p. 2611-2626
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Wiley
Subjects: