Further processing options
online resource

Effect of horizontal margin status and risk of local recurrence after endoscopic submucosal dissecti...

Bibliographic Details
Journal Title: JGH Open
Authors and Corporations: Fukuda, Hiromu, Ishihara, Ryu, Shimamoto, Yusaku, Kono, Mitsuhiro, Nakagawa, Kentaro, Ohmori, Masayasu, Matsuno, Kenshi, Iwagami, Hiroyoshi, Inoue, Shuntaro, Iwatsubo, Taro, Nakahira, Hiroko, Matsuura, Noriko, Shichijo, Satoki, Maekawa, Akira, Kanesaka, Takashi, Takeuchi, Yoji, Higashino, Koji, Uedo, Noriya, Kitamura, Masanori, Nakatsuka, Shinichi
In: JGH Open, 4, 2020, 2, p. 160-165
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Wiley