Further processing options
online resource

Nuclear galectin-1-FOXP3 interaction dampens the tumor-suppressive properties of FOXP3 in breast can...

Bibliographic Details
Journal Title: Cell Death & Disease
Authors and Corporations: Gao, Yuan, Li, Xiaoju, Shu, Zhen, Zhang, Kuo, Xue, Xiaochang, Li, Weina, Hao, Qiang, Wang, Zhaowei, Zhang, Wangqian, Wang, Shuning, Zeng, Cheng, Fan, Dong, Zhang, Wei, Zhang, Yingqi, Zhao, Huadong, Li, Meng, Zhang, Cun
In: Cell Death & Disease, 9, 2018, 4
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Springer Nature
Subjects: