Erratum: SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler

1. Verfasser:
Weitere Verfasser: ; ; ; ; ; ; ; ; ; [u.a.]
In: GigaScience, 4(2015), 1
Format: E-Artikel
Sprache: Unbestimmt
veröffentlicht: Oxford University Press (OUP)
ISSN: 2047-217X
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
finc.format ElectronicArticle
finc.mega_collection Oxford University Press (OUP) (CrossRef)
finc.id ai-49-aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTE4Ni9zMTM3NDItMDE1LTAwNjktMg
finc.source_id 49
ris.type EJOUR
rft.atitle Erratum: SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler
rft.epage 0
rft.genre article
rft.issn 2047-217X
rft.issue 1
rft.jtitle GigaScience
rft.tpages 0
rft.pub Oxford University Press (OUP)
rft.date 2015-12-01
x.date 2015-12-01T00:00:00Z
rft.spage 0
rft.volume 4
authors Luo Ruibang
Liu Binghang
Xie Yinlong
Li Zhenyu
Huang Weihua
Yuan Jianying
He Guangzhu
Chen Yanxiang
Pan Qi
Liu Yunjie
Tang Jingbo
Wu Gengxiong
Zhang Hao
Shi Yujian
Liu Yong
Yu Chang
Wang Bo
Lu Yao
Han Changlei
Cheung David W.
Yiu Siu-Ming
Peng Shaoliang
Xiaoqian Zhu
Liu Guangming
Liao Xiangke
Li Yingrui
Yang Huanming
Wang Jian
Lam Tak-Wah
Wang Jun
doi 10.1186/s13742-015-0069-2
languages und
url http://dx.doi.org/10.1186/s13742-015-0069-2
version 0.9
x.type journal-article
x.oa 1