Plastic pollution in croplands threatens long‐term food security

1. Verfasser:
Weitere Verfasser: ; ; ; ; ; ; ; ; ; [u.a.]
In: Global Change Biology, 26(2020), 6, S. 3356 - 3367
Format: E-Artikel
Sprache: Englisch
veröffentlicht: Wiley
Schlagworte:
ISSN: 1354-1013
1365-2486
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
finc.format ElectronicArticle
finc.mega_collection Wiley (CrossRef)
finc.id ai-49-aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTExMS9nY2IuMTUwNDM
finc.source_id 49
ris.type EJOUR
rft.atitle Plastic pollution in croplands threatens long‐term food security
rft.epage 3367
rft.genre article
rft.issn 1354-1013
1365-2486
rft.issue 6
rft.jtitle Global Change Biology
rft.tpages 12
rft.pages 3356-3367
rft.pub Wiley
rft.date 2020-06-01
x.date 2020-06-01T00:00:00Z
rft.spage 3356
rft.volume 26
authors Zhang Dan
Ng Ee Ling
Hu Wanli
Wang Hongyuan
Galaviz Pablo
Yang Hude
Sun Wentao
Li Chongxiao
Ma Xingwang
Fu Bin
Zhao Peiyi
Zhang Fulin
Jin Shuqin
Zhou Mingdong
Du Lianfeng
Peng Chang
Zhang Xuejun
Xu Zhiyu
Xi Bin
Liu Xiaoxia
Sun Shiyou
Cheng Zhenhua
Jiang Lihua
Wang Yufeng
Gong Liang
Kou Changlin
Li Yan
Ma Youhua
Huang Dongfeng
Zhu Jian
Yao Jianwu
Lin Chaowen
Qin Song
Zhou Liuqiang
He Binghui
Chen Deli
Li Huanchun
Zhai Limei
Lei Qiuliang
Wu Shuxia
Zhang Yitao
Pan Junting
Gu Baojing
Liu Hongbin
doi 10.1111/gcb.15043
languages eng
url http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15043
version 0.9
x.subjects Ecology
Global and Planetary Change
General Environmental Science
Environmental Chemistry
x.type journal-article