Further processing options
online resource

FOXP3 inhibits cancer stem cell self-renewal via transcriptional repression of COX2 in colorectal ca...

Bibliographic Details
Journal Title: Oncotarget
Authors and Corporations: Liu, Shuo, Zhang, Cun, Zhang, Kuo, Gao, Yuan, Wang, Zhaowei, Li, Xiaoju, Cheng, Guang, Wang, Shuning, Xue, Xiaochang, Li, Weina, Zhang, Wei, Zhang, Yingqi, Xing, Xianghui, Li, Meng, Hao, Qiang
In: Oncotarget, 8, 2017, 27, p. 44694-44704
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Impact Journals, LLC
Subjects: