Further processing options
online resource

Body protective compound-157 enhances alkali-burn wound healing in vivo and promotes proliferation,...

Bibliographic Details
Journal Title: Drug Design, Development and Therapy
Authors and Corporations: Huang, Tonglie, Gu, Jintao, Zhang, Kuo, Sun, Lijuan, Xue, Xiaochang, Zhang, Cun, Shu, Zhen, Mu, Nan, Zhang, wangqian, Wang, Yukun, Zhang, Yingqi, Zhang, Wei
In: Drug Design, Development and Therapy, 2015, p. 2485
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Informa UK Limited
Subjects: